درخواست همکاری

همکاری با ما

جهت همکاری با ما فرم را تکمیل کنید.

نام و نام خانوادگی(Required)

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

سررسید سالیانه 1402

بیمه تامین اجتماعی

سررسید ماهانه دی ماه

صورت معاملات فصلی

سررسید فصلی پاییز
1403/03/31
تاریخ سر رسیدن
روز باقی مانده
1402/11/30
تاریخ سر رسیدن
روز باقی مانده
1402/11/15
تاریخ سر رسیدن
روز باقی مانده

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

سررسید سالیانه 1402

مالیات حقوق

سررسید ماهانه دی ماه

اظهارنامه ارزش افزوده

سررسید فصلی پاییز
1403/04/31
تاریخ سر رسیدن
روز باقی مانده
1402/11/30
تاریخ سر رسیدن
روز باقی مانده
1403/01/15
تاریخ سر رسیدن
روز باقی مانده

اظهارنامه املاک

سررسید سالیانه 1402

مالیات تکلیفی

سررسید ماهانه دی ماه
1403/04/31
تاریخ سر رسیدن
روز باقی مانده
1402/11/30
تاریخ سر رسیدن
روز باقی مانده

صورتهای مالی حسابرسی

سررسید سالیانه 1402
1403/07/30
تاریخ سر رسیدن
روز باقی مانده